Δήλωση προστασίας δεδομένων

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων είναι:
NLS Informations-Medizin GmbH
Babenbergerstrasse 21
3180 Lilienfeld
Αυστρία
h.eder@slc-instiut.com

Τηλέφωνο: 43 2762 52481

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής είναι πολύ σημαντική για εμάς. Παρακάτω θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα σας.

1. Δεδομένα πρόσβασης και φιλοξενία

Μπορείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να παρέχετε προσωπικά δεδομένα. Κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε έναν ιστότοπο, ο διακομιστής ιστού αποθηκεύει αυτόματα μόνο ένα λεγόμενο αρχείο καταγραφής διακομιστή, το οποίο περιέχει, για παράδειγμα, το όνομα του ζητούμενου αρχείου, τη διεύθυνση IP σας, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης, την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται και τον αιτούντα πάροχο (δεδομένα πρόσβασης) και τεκμηριώνει την πρόσβαση. Αυτά τα δεδομένα πρόσβασης αναλύονται αποκλειστικά με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ιστότοπου και τη βελτίωση της προσφοράς μας. Αυτό εξυπηρετεί τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων μας, τα οποία υπερισχύουν στο πλαίσιο μιας στάθμισης συμφερόντων, για την ορθή παρουσίαση της προσφοράς μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 S. 1 lit. f GDPR. Όλα τα δεδομένα πρόσβασης θα διαγραφούν το αργότερο επτά ημέρες μετά το τέλος της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας.

 Φιλοξενία

Οι υπηρεσίες φιλοξενίας και προβολής του ιστότοπου παρέχονται εν μέρει από τους παρόχους υπηρεσιών μας στο πλαίσιο της επεξεργασίας για λογαριασμό μας. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην παρούσα πολιτική απορρήτου, όλα τα δεδομένα πρόσβασης και όλα τα δεδομένα που συλλέγονται στις φόρμες που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο θα υποβάλλονται σε επεξεργασία στους διακομιστές τους. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών μας και τη βάση της συνεργασίας μας μαζί τους, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

2. Επεξεργασία δεδομένων για την επεξεργασία συμβάσεων, την πραγματοποίηση επαφών και κατά το άνοιγμα λογαριασμού πελάτη

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα εάν μας τα παρέχετε οικειοθελώς στο πλαίσιο της παραγγελίας σας ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται ως τέτοια, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις χρειαζόμαστε τα δεδομένα για τη διεκπεραίωση της σύμβασης ή για τη διεκπεραίωση της επικοινωνίας σας και δεν μπορείτε να στείλετε την παραγγελία ή την επικοινωνία χωρίς την παροχή τους. Το ποια δεδομένα συλλέγονται μπορείτε να δείτε από τις αντίστοιχες φόρμες εισαγωγής. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που παρέχετε για την επεξεργασία της σύμβασης και την επεξεργασία των ερωτημάτων σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β ΓΚΠΔ.
Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. α ΓΚΠΔ αποφασίζοντας να ανοίξετε λογαριασμό πελάτη, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για το άνοιγμα λογαριασμού πελάτη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, ιδίως σχετικά με τη διαβίβαση στους παρόχους υπηρεσιών μας για τους σκοπούς της επεξεργασίας παραγγελιών, πληρωμών και αποστολών, μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες ενότητες της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της σύμβασης ή τη διαγραφή του λογαριασμού πελάτη σας, τα δεδομένα σας θα περιοριστούν για περαιτέρω επεξεργασία και θα διαγραφούν μετά τη λήξη των περιόδων διατήρησης βάσει του φορολογικού και εμπορικού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 lit. γ ΓΚΠΔ, εκτός εάν έχετε συναινέσει ρητά στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. α ΓΚΠΔ ή διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα πέραν αυτού, τα οποία επιτρέπονται από το νόμο και για τα οποία σας ενημερώνουμε στην παρούσα δήλωση. Η διαγραφή του λογαριασμού πελάτη σας είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή και μπορεί να γίνει είτε στέλνοντας μήνυμα στην επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου είτε μέσω μιας λειτουργίας που παρέχεται για το σκοπό αυτό στο λογαριασμό πελάτη.

3. Επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την επεξεργασία αποστολής

Για την εκπλήρωση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας στον πάροχο υπηρεσιών αποστολής που έχει αναλάβει την παράδοση, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών.

 Διαβίβαση δεδομένων σε παρόχους υπηρεσιών αποστολής για τους σκοπούς της ειδοποίησης αποστολής

Εάν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας προς τούτο κατά τη διάρκεια ή μετά την παραγγελία σας, θα διαβιβάσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας στον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών αποστολής σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ, ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας πριν από την παράδοση με σκοπό την ειδοποίηση ή τον συντονισμό της παράδοσης.
Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με την αποστολή μηνύματος στην επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου ή απευθείας στον πάροχο υπηρεσιών αποστολής στη διεύθυνση επικοινωνίας που αναφέρεται παρακάτω. Μετά την ανάκληση, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας που παρέχονται για τον σκοπό αυτό, εκτός εάν έχετε συναινέσει ρητά στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα πέραν αυτού, το οποίο επιτρέπεται από το νόμο και για το οποίο σας ενημερώνουμε στην παρούσα δήλωση.

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Γερμανία

4. Επεξεργασία δεδομένων για την επεξεργασία πληρωμών

Συνεργαζόμαστε με τους ακόλουθους συνεργάτες για την επεξεργασία πληρωμών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα: πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών, πιστωτικά ιδρύματα, πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.

4.1 Επεξεργασία δεδομένων για την επεξεργασία συναλλαγών

Ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής, διαβιβάζουμε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της συναλλαγής πληρωμής στους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών μας, οι οποίοι εργάζονται για εμάς στο πλαίσιο της επεξεργασίας των παραγγελιών, ή στα εντεταλμένα πιστωτικά ιδρύματα ή στον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την επεξεργασία της πληρωμής. Αυτό εξυπηρετεί την εκπλήρωση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών συλλέγουν οι ίδιοι τα δεδομένα που απαιτούνται για την επεξεργασία της πληρωμής, π.χ. στον δικό τους ιστότοπο ή μέσω τεχνικής ενσωμάτωσης στη διαδικασία παραγγελίας. Εν προκειμένω, ισχύει η πολιτική απορρήτου του εκάστοτε παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους συνεργάτες μας για την επεξεργασία πληρωμών και τη βάση της συνεργασίας μας μαζί τους, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα επικοινωνίας που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

4.2 Επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την πρόληψη της απάτης και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών πληρωμών μας

Εάν είναι απαραίτητο, παρέχουμε στους παρόχους υπηρεσιών μας περαιτέρω δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούν μαζί με τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της πληρωμής ως επεξεργαστές μας με σκοπό την πρόληψη της απάτης και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών πληρωμών μας (π.χ. τιμολόγηση, επεξεργασία αμφισβητούμενων πληρωμών, λογιστική υποστήριξη). Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. στ ΓΚΠΔ, αυτό εξυπηρετεί τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων μας για την προστασία μας από την απάτη και την αποτελεσματική διαχείριση των πληρωμών, τα οποία υπερισχύουν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης των συμφερόντων.

5. Διαφήμιση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 Ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με εγγραφή

Εάν εγγραφείτε για το ενημερωτικό μας δελτίο, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που απαιτούνται γι' αυτό ή τα οποία παρέχονται χωριστά από εσάς για να σας αποστέλλουμε τακτικά το ενημερωτικό μας δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ. Μπορείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή, είτε στέλνοντας μήνυμα στην επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται παρακάτω είτε μέσω ενός συνδέσμου που παρέχεται για το σκοπό αυτό στο ενημερωτικό δελτίο. Μετά τη διαγραφή, θα διαγράψουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από τη λίστα παραληπτών, εκτός εάν έχετε συναινέσει ρητά στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 εδ. α ΓΚΠΔ ή διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα πέραν αυτού, το οποίο επιτρέπεται από το νόμο και για το οποίο σας ενημερώνουμε στην παρούσα δήλωση.

6. Cookies και άλλες τεχνολογίες

 Γενικές πληροφορίες

Προκειμένου να καταστήσουμε την επίσκεψη στον ιστότοπό μας ελκυστική και να επιτρέψουμε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες σε διάφορες σελίδες, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται αυτόματα στην τελική σας συσκευή. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται και πάλι στο τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης, δηλαδή αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας (τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας). Άλλα cookies παραμένουν στην τελική σας συσκευή και μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά την επόμενη επίσκεψή σας (μόνιμα cookies).
Χρησιμοποιούμε τέτοιες τεχνολογίες που είναι απολύτως απαραίτητες για τη χρήση ορισμένων λειτουργιών του ιστότοπού μας (π.χ. λειτουργία καλαθιού αγορών). Αυτές οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και επεξεργασία της διεύθυνσης IP, του χρόνου επίσκεψης, των πληροφοριών της συσκευής και του προγράμματος περιήγησης, καθώς και πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς (π.χ. πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών). Στο πλαίσιο της εξισορρόπησης των συμφερόντων, αυτό εξυπηρετεί υπέρτερα έννομα συμφέροντα για τη βελτιστοποιημένη παρουσίαση της προσφοράς μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 S. 1 lit. f ΓΚΠΔ.

Χρησιμοποιούμε επίσης τεχνολογίες για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων στις οποίες υποκείμεθα (π.χ. για να είμαστε σε θέση να αποδείξουμε τη συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων), καθώς και για την ανάλυση ιστού και το διαδικτυακό μάρκετινγκ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, συμπεριλαμβανομένης της αντίστοιχης νομικής βάσης για την επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να βρείτε στις ακόλουθες ενότητες της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

Μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις των cookies για το πρόγραμμα περιήγησής σας στους ακόλουθους συνδέσμους Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Εάν έχετε συναινέσει στη χρήση των τεχνολογιών σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 εδ. α ΓΚΠΔ, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας μήνυμα στην επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται στη δήλωση προστασίας δεδομένων.

7. Χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών για σκοπούς ανάλυσης ιστού και διαφήμισης

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 lit. a GDPR, χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies και άλλες τεχνολογίες από τρίτους παρόχους στον ιστότοπό μας. Τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτό το πλαίσιο θα διαγραφούν μόλις πάψει να ισχύει ο σκοπός και σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε την αντίστοιχη τεχνολογία. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες ακύρωσής σας μπορείτε να βρείτε στην ενότητα "Cookies και άλλες τεχνολογίες". Περαιτέρω πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της βάσης της συνεργασίας μας με τους επιμέρους παρόχους, μπορείτε να βρείτε στις επιμέρους τεχνολογίες. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόχους και τη βάση της συνεργασίας μας με αυτούς, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα επικοινωνίας που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

7.1 Χρήση των υπηρεσιών της Google

Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες τεχνολογίες από την Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google"). Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από τις τεχνολογίες της Google σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς μεταδίδονται γενικά σε έναν διακομιστή της Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA και αποθηκεύονται εκεί. Δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ΗΠΑ. Η συνεργασία μας μαζί τους βασίζεται στις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Εάν η διεύθυνση IP σας συλλέγεται μέσω τεχνολογιών της Google, θα συντομευτεί με την ενεργοποίηση της ανωνυμοποίησης IP πριν αποθηκευτεί στους διακομιστές της Google. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε διακομιστή της Google και θα περικοπεί εκεί. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά για τις επιμέρους τεχνολογίες, η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει συμφωνίας που συνάπτεται για την αντίστοιχη τεχνολογία μεταξύ των από κοινού υπεύθυνων μερών σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΓΚΠΔ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την Google μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Google.

 Google Analytics

Για τους σκοπούς της ανάλυσης του ιστότοπου, το Google Analytics συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα δεδομένα (διεύθυνση IP, ώρα επίσκεψης, πληροφορίες για τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς), από τα οποία δημιουργούνται προφίλ χρηστών με τη χρήση ψευδωνύμων. Για το σκοπό αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν cookies. Η διεύθυνση IP σας δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google. Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει συμφωνίας επεξεργασίας παραγγελιών από την Google.

Για την ανάλυση του ιστότοπου και την παρακολούθηση συμβάντων, χρησιμοποιούμε το Google Ads Conversion Tracking για να μετρήσουμε τη μετέπειτα συμπεριφορά χρήσης σας, εάν έχετε φτάσει στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης Google Ads. Για το σκοπό αυτό, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν cookies και να συλλεχθούν δεδομένα (διεύθυνση IP, χρόνος επίσκεψης, πληροφορίες συσκευής και προγράμματος περιήγησης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς βάσει γεγονότων που έχουν καθοριστεί από εμάς, όπως η επίσκεψη σε έναν ιστότοπο ή η εγγραφή σε ένα ενημερωτικό δελτίο), από τα οποία δημιουργούνται προφίλ χρηστών με τη χρήση ψευδωνύμων.

 Πρόσθετο βίντεο YouTube

Για την ενσωμάτωση περιεχομένου τρίτων, τα δεδομένα (διεύθυνση IP, χρόνος επίσκεψης, πληροφορίες συσκευής και προγράμματος περιήγησης) συλλέγονται μέσω του πρόσθετου βίντεο του YouTube στην εκτεταμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούμε, διαβιβάζονται στην Google και στη συνέχεια υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Google μόνο όταν αναπαράγετε ένα βίντεο.

7.2 Άλλοι πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης ιστού και διαδικτυακού μάρκετινγκ

 Χρήση του Vimeo video plugin για την ενσωμάτωση περιεχομένου τρίτων μερών

Για την ενσωμάτωση περιεχομένου τρίτων, συλλέγονται δεδομένα (διεύθυνση IP, χρόνος επίσκεψης, πληροφορίες συσκευής και προγράμματος περιήγησης) μέσω του πρόσθετου βίντεο από την Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA ("Vimeo"), διαβιβάζονται στο Vimeo και στη συνέχεια υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Vimeo. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται βάσει συμφωνίας μεταξύ από κοινού υπεύθυνων μερών σύμφωνα με το άρθρο 26 ΓΚΠΔ. Το Google Analytics ενσωματώνεται αυτόματα στο πρόσθετο βίντεο του Vimeo. Για τους σκοπούς της ανάλυσης του ιστότοπου, το Google Analytics συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα δεδομένα (διεύθυνση IP, ώρα επίσκεψης, πληροφορίες για τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς), από τα οποία δημιουργούνται προφίλ χρηστών με τη χρήση ψευδωνύμων. Για το σκοπό αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν cookies. Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google"). Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από την Google σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς μεταδίδονται συνήθως σε διακομιστή της Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA και αποθηκεύονται εκεί. Η διεύθυνση IP σας περικόπτεται πριν αποθηκευτεί στους διακομιστές της Google με την ενεργοποίηση της ανωνυμοποίησης IP. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα περικοπεί εκεί. Δεν έχουμε καμία επιρροή ή πρόσβαση στην επεξεργασία δεδομένων από το Vimeo, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων και των αποτελεσμάτων του Google Analytics. Δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ΗΠΑ. Η συνεργασία μας μαζί τους βασίζεται στις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

etracker

Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της etracker GmbH από το Αμβούργο της Γερμανίας(www.etracker.com) για την ανάλυση των δεδομένων χρήσης. Από προεπιλογή δεν χρησιμοποιούμε cookies για ανάλυση ιστού. Εάν χρησιμοποιήσουμε cookies ανάλυσης και βελτιστοποίησης, θα λάβουμε εκ των προτέρων ξεχωριστά τη ρητή συγκατάθεσή σας. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας, τα cookies χρησιμοποιούνται για να καταστεί δυνατή η στατιστική ανάλυση της εμβέλειας αυτού του ιστότοπου, να μετρηθεί η επιτυχία των μέτρων διαδικτυακού μάρκετινγκ και των διαδικασιών δοκιμής, π.χ. για τη δοκιμή και τη βελτιστοποίηση διαφορετικών εκδόσεων της διαδικτυακής μας προσφοράς ή των συστατικών της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στην τελική συσκευή του χρήστη. τα cookies της etracker δεν περιέχουν καμία πληροφορία που να επιτρέπει την αναγνώριση ενός χρήστη.

Τα δεδομένα που παράγονται με το etracker υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται από την etracker αποκλειστικά στη Γερμανία για λογαριασμό του παρόχου αυτού του ιστότοπου και υπόκεινται, ως εκ τούτου, στους αυστηρούς γερμανικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και πρότυπα προστασίας δεδομένων. etracker έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από ανεξάρτητη αρχή ως προς αυτό και έχει λάβει τη σφραγίδα έγκρισης προστασίας δεδομένων ePrivacyseal.

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται βάσει των νομικών διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ (έννομο συμφέρον) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Το μέλημά μας κατά την έννοια του ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον) είναι η βελτιστοποίηση της ηλεκτρονικής μας προσφοράς και του ιστότοπού μας. Καθώς η προστασία της ιδιωτικής ζωής των επισκεπτών μας είναι σημαντική για εμάς, τα δεδομένα που ενδέχεται να επιτρέπουν την αναφορά σε ένα μεμονωμένο πρόσωπο, όπως η διεύθυνση IP, η σύνδεση ή τα αναγνωριστικά συσκευής, ανωνυμοποιούνται ή ψευδωνυμοποιούνται το συντομότερο δυνατό. Δεν πραγματοποιείται καμία άλλη χρήση, συνδυασμός με άλλα δεδομένα ή διαβίβαση σε τρίτους.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων που περιγράφεται παραπάνω. Η αντίρρηση δεν έχει επιζήμιες συνέπειες.Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στην etracker μπορείτε να βρείτε εδώ.

8. Ενσωμάτωση του σήματος εμπιστοσύνης των αξιόπιστων καταστημάτων

Το σήμα Trusted Shops Trustbadge ενσωματώνεται σε αυτόν τον ιστότοπο για να εμφανίζει τη σφραγίδα έγκρισης Trusted Shops και τυχόν συλλεγμένες κριτικές, καθώς και για να προσφέρει προϊόντα Trusted Shops στους αγοραστές μετά από μια παραγγελία.

Αυτό εξυπηρετεί τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων μας, τα οποία υπερισχύουν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης των συμφερόντων, για βέλτιστο μάρκετινγκ, επιτρέποντας ασφαλείς αγορές σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 S. 1 lit. f GDPR. Το σήμα Trustbadge και οι υπηρεσίες που διαφημίζονται με αυτό αποτελούν προσφορά της Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Κολωνία. Το σήμα Trustbadge παρέχεται από έναν πάροχο CDN (Content Delivery Network) ως μέρος της επεξεργασίας της παραγγελίας. Η Trusted Shops GmbH χρησιμοποιεί επίσης παρόχους υπηρεσιών από τις ΗΠΑ. Διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στην Trusted Shops GmbH μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κατά την πρόσβαση στο Trustbadge, ο διακομιστής ιστού αποθηκεύει αυτόματα ένα λεγόμενο αρχείο καταγραφής διακομιστή, το οποίο περιέχει επίσης τη διεύθυνση IP σας, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης, την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται και τον αιτούντα πάροχο (δεδομένα πρόσβασης) και τεκμηριώνει την πρόσβαση. Τα μεμονωμένα δεδομένα πρόσβασης αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων ασφαλείας με σκοπό την ανάλυση των ανωμαλιών ασφαλείας. Τα αρχεία καταγραφής διαγράφονται αυτόματα το αργότερο 90 ημέρες μετά τη δημιουργία τους.

Περαιτέρω προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στην Trusted Shops GmbH εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα της Trusted Shops μετά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας ή εάν έχετε ήδη εγγραφεί για να τα χρησιμοποιήσετε. Ισχύει η συμβατική συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ εσάς και της Trusted Shops. Για το σκοπό αυτό, τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τα δεδομένα της παραγγελίας. Το αν εσείς ως αγοραστής έχετε ήδη εγγραφεί για τη χρήση των προϊόντων ελέγχεται αυτόματα με τη χρήση μιας ουδέτερης παραμέτρου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει υποστεί κατακερματισμό με τη χρήση μιας κρυπτογραφικής λειτουργίας μονής κατεύθυνσης. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετατρέπεται σε αυτή την τιμή κατακερματισμού, η οποία δεν μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί από τα Trusted Shops, πριν από τη διαβίβαση. Μετά τον έλεγχο για ταύτιση, η παράμετρος διαγράφεται αυτόματα.

Αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υπέρτερων έννομων συμφερόντων μας και των Trusted Shops για την παροχή της προστασίας του αγοραστή που συνδέεται με τη συγκεκριμένη παραγγελία και τις υπηρεσίες αξιολόγησης συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Περαιτέρω λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της ένστασης, μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου των Trusted Shops που συνδέεται παραπάνω και στο σήμα Trustbadge.

9. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

 Πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης από το Facebook

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται κοινωνικά κουμπιά από κοινωνικά δίκτυα. Αυτά ενσωματώνονται στη σελίδα μόνο ως σύνδεσμοι HTML, έτσι ώστε να μην δημιουργείται καμία σύνδεση με τους διακομιστές του αντίστοιχου παρόχου κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Εάν κάνετε κλικ σε ένα από τα κουμπιά, ο ιστότοπος του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου θα ανοίξει σε ένα νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησής σας, όπου μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί "Μου αρέσει" ή "Κοινοποίηση", για παράδειγμα.

10. Επιλογές επικοινωνίας και τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα

 • σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στο βαθμό που ορίζεται σε αυτό,
 • σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ, το δικαίωμα να ζητήσετε την άμεση διόρθωση εσφαλμένων ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί από εμάς
 • σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ, το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που έχουμε αποθηκεύσει, εκτός εάν είναι απαραίτητη η περαιτέρω επεξεργασία τους
  • να ασκήσετε το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης
  • για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης,
  • για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή
  • είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων,
 • σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ, το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον
  • η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται από εσάς
  • η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά αντιτίθεστε στη διαγραφή των δεδομένων
  • δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων- ή
  • Έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ,
 • σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ, το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
 • σύμφωνα με το άρθρο 77 ΓΚΠΔ, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Κατά κανόνα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εποπτική αρχή του συνήθους τόπου διαμονής ή εργασίας σας ή στην έδρα της εταιρείας μας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, την ενημέρωση, τη διόρθωση, τον περιορισμό ή τη διαγραφή των δεδομένων, καθώς και την ανάκληση της συγκατάθεσης που δόθηκε ή την αντίρρηση για μια συγκεκριμένη χρήση των δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στη νομική μας ανακοίνωση.

Δικαίωμα εναντίωσης

Εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται ανωτέρω, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντά μας, τα οποία υπερισχύουν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης των συμφερόντων, μπορείτε να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία με ισχύ για το μέλλον. Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται για άλλους σκοπούς, έχετε δικαίωμα εναντίωσης μόνο εάν συντρέχουν λόγοι που αφορούν την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

Μετά την άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή εάν η επεξεργασία εξυπηρετεί τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Αυτό δεν ισχύει εάν η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό αυτό.

 

Πολιτική απορρήτου που δημιουργήθηκε με τον επεξεργαστή νομικού κειμένου Trusted Shops σε συνεργασία με την FÖHLISCH Rechtsanwälte.